Spaceprk Terms And Conditions

Last Updated: 22nd March 2019

1. Εισαγωγή

 • Το “Spaceprk”, (“εμείς”, “εμάς” ή “μας”) είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που συνδέει ιδιώτες ή εταιρείες που διαθέτουν χώρους ενοικίασης (“Hosts”) με ενδιαφερόμενους (ενοικιαστές) που επιθυμούν να νοικιάσουν χώρους ανάλογα με τις ανάγκες τους (“Guests”) συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε Υπηρεσιών Hosts. Οι Υπηρεσίες είναι προσβάσιμες στο www.spaceprk.com και σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο μέσω του οποίου στο Spaceprk παρέχει τις Υπηρεσίες (συλλογικά, η “Ιστοσελίδα”). Μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες (“Μέλη”) θα επιτρέπεται να πραγματοποιούν συναλλαγή μέσω του Δικτυακού Τόπου. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα ή / και τις Υπηρεσίες συμφωνείτε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε νομικά από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (“Όροι”), ακόμη και αν δεν γίνετε Μέλος. Αυτοί οι Όροι διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, των Υπηρεσιών και όλου του Συλλογικού Περιεχομένου (που ορίζονται παρακάτω) και συνιστούν μια δεσμευτική νομική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Spaceprk. Παρακαλούμε επίσης να διαβάσετε προσεκτικά τη Διάρθρωση και τιμολόγηση των τελών, την Πολιτική επιστροφής χρημάτων, την Πολιτική Επιστροφής Επισκεπτών, την Πολιτική Πνευματικής Ιδιοκτησίας, την Πολιτική Ακύρωσης και την Πολιτική Αμοιβών και Παραπομπής που ενσωματώνονται στους Όρους μας (“Πολιτικές”) και στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Επίσης, δημοσιεύουμε από καιρό σε καιρό πληροφορίες στο Κέντρο βοήθειας για να βοηθήσουμε τα μέλη να κάνουν καλύτερη χρήση του ιστότοπού μας, για παράδειγμα, be a Welcoming Host and/or a Hospitable Guest. Αυτά παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν μέρος των Όρων μας και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ή τις συνέπειες οποιουδήποτε από τους οδηγούς ενημέρωσης μας.
 • Με την είσοδό σας ως μέλος και στη συνέχεια την πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία από τον Ιστότοπο ή / και τις Υπηρεσίες ή / και τη συμμετοχή σας σε Host ή Guest μέσω της Ιστοσελίδας ή στην εγγραφή μιας Καταχώρισης θεωρείται ότι έχετε διαβάσει όλους αυτούς τους Όρους και Πολιτικές και συμφωνείτε να δεσμευτούν από αυτά.

2. Σχετικά με την ιστοσελίδα μας

 • Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι κεντρικοί υπολογιστές μπορούν να δημιουργούν Καταχωρήσεις για τον Χώρο τους και οι Επισκέπτες μπορούν να μάθουν και να συμβληθούν για να χρησιμοποιήσουν τον Χώρο απευθείας με τον Υπολογιστή χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι εκτός αν συμφωνηθεί γραπτώς από την Spaceprk, το Spaceprk δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας που συνάπτεται μεταξύ ενός Guest και ενός Host και ότι το Spaceprk δεν ελέγχει τη συμπεριφορά των Hosts, Guests και άλλων χρηστών του Site, Υπηρεσίες ή Χώρος. Το Spaceprk αποκηρύσσει συγκεκριμένα κάθε ευθύνη για τη συμπεριφορά οποιωνδήποτε Hosts, Guests ή άλλων χρηστών του Site και των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε Χώρου στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο.
 • Ορισμένες περιοχές της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών ή του Συλλογικού Περιεχομένου ενδέχεται να απαιτούν από εσάς να συμφωνήσετε και να αποδεχτείτε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ οποιωνδήποτε πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και των όρων και προϋποθέσεων πληρωμής και ακύρωσης αυτών των Όρων, τότε αυτοί οι Όροι θα έχουν προτεραιότητα μεταξύ του Spaceprk και ενός Μέλους και θα διέπουν τη χρήση ή την πρόσβαση στη συγκεκριμένη περιοχή του Δικτυακού τόπου, ή συλλογικό περιεχόμενο.
 • Εάν καταχωρήσετε την εταιρεία σας ή άλλη νομική οντότητα ως Μέλος, αποδέχεστε ή συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους για λογαριασμό μιας εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε αυτήν την εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα στους παρόντες Όρους και σε αυτή την περίπτωση, “εσείς” και “σας” θα παραπέμψετε και θα ισχύσει για αυτήν την εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα.

3. Ορισμοί

 • Χρησιμοποιούμε ορισμένους όρους σε ολόκληρο τον ιστότοπο και έχουν τις ακόλουθες έννοιες:
  • “Εξουσιοδοτημένος χρήστης” σημαίνει ένα μεμονωμένο μέλος που είναι υπάλληλος ή εκπρόσωπος ενός πελάτη Business Spaceprk.
  • “Πρόσθετες Υπηρεσίες” σημαίνει οποιεσδήποτε πρόσθετες Υπηρεσίες, όπως  Catering, εξοπλισμός AV, ψυχαγωγία κλπ. που παρέχει το Spaceprk στους Επισκέπτες μέσω των Υπηρεσιών Υποδοχής ή μέσω τρίτων προμηθευτών στο πλαίσιο κράτησης αν η Κράτηση γίνεται μέσω της Ιστοσελίδας και / ή των Υπηρεσιών.
  • “Κράτηση” σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ Host και Guest μέσω του Δικτυακού Τόπου ή / και των Υπηρεσιών για τη μίσθωση Χώρου και οποιωνδήποτε σχετικών Υπηρεσιών Υποδοχής ή / και Συμπληρωματικών Υπηρεσιών για την Περίοδο Μίσθωσης. Ως “κρατήσεις” νοείται ο συνδυασμός περισσοτέρων από μία κρατήσεων.
  • Ως “Αίτηση Κράτησης” νοείται η προσφορά ενός Επισκέπτη για ενοικίαση ενός Χώρου ή / και Πρόσθετων Υπηρεσιών ή Υπηρεσιών Υποδοχής που υποβάλλονται μέσω του Δικτυακού Τόπου ή / και των Υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να γίνουν δεκτές ή να απορριφθούν από έναν Φορέα.
  • Ως “Περίοδος Αίτησης Κράτησης” νοείται η 24ωρη ώρα που αρχίζει από την στιγμή που μια κράτηση ζητείται από έναν Επισκέπτη (όπως καθορίζεται από το Spaceprk κατά την απόλυτη κρίση του), εντός του οποίου ο Ιδιοκτήτης (Host) μπορεί να αποφασίσει εάν θα επιβεβαιώσει ή θα απορρίψει την Αίτηση Κράτησης, όπως αναφέρεται στην Ιστοσελίδα ή παρέχονται από τις Υπηρεσίες.
  • Ως “Πολιτική Ακύρωσης” νοούνται οι πολιτικές ακύρωσης που δημοσιεύονται από το Spaceprk και αποτελούν όρο της παρούσας Συμφωνίας και οι οποίες ισχύουν για όλες τις Καταχωρήσεις, τους Φορείς και τους Επισκέπτες.
  • “Υπηρεσία Go-Host”: οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους members από το προσωπικό του Spaceprk προκειμένου να διευκολυνθεί η κράτηση ενός χώρου, ανεξάρτητα από το αν η κράτηση πραγματοποιείται μέσω του Δικτυακού Τόπου ή δεν περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε προτάσεις και παρουσιάσεις σε χώρους και προμηθευτές.
  • “Περιεχόμενο”: κείμενο, γραφικά, εικόνες, ήχο, βίντεο, πληροφορίες ή άλλο υλικό.
  • “Νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων”, η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ((ΕΕ) 2016/679) άμεσα εφαρμοστέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
  • “Καταβολή αποζημίωσης” σημαίνει ένα ποσό που απαιτείται από έναν member να κρατηθεί έναντι ενδεχόμενης ζημιάς σε ένα Χώρο όπως περιγράφεται περαιτέρω στην παράγραφο 10 παρακάτω.
  • Ως “Guest” νοείται ένα Μέλος που ζητά να κλείσει Χώρο Υποδοχής ή / και Πρόσθετες Υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών.
  • “Λογαριασμός Spaceprk” σημαίνει έναν λογαριασμό που δημιουργήθηκε στον Ιστότοπο ο οποίος απαιτείται για να γίνει Μέλος και να κλείσει ένα Χώρο ή να δημιουργήσει μια Καταχώρηση.
  • “Περιεχόμενο Spaceprk” σημαίνει όλο το Περιεχόμενο το οποίο το Spaceprk καθιστά διαθέσιμο μέσω του Δικτυακού Τόπου ή των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε Περιεχομένου που έχει άδεια από τρίτο, αλλά εξαιρεί το Περιεχόμενο Μέλους.
  • Ως “Περίοδος μισθώσεως” νοείται η διάρκεια για την οποία ένας χώρος υποδοχής έχει ενοικιαστεί από έναν επισκέπτη όπως ορίζεται στην Κράτηση.
  • “Ιδιοκτήτης” σημαίνει ένα Μέλος που δημιουργεί μια Καταχώρηση μέσω της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.
  • Ως “χρεώσεις υποδοχής” νοείται η χρέωση που χρεώνει ο κεντρικός λογαριασμός για Host και Service Fee που πραγματοποιούνται μέσω του Site ή / και των Υπηρεσιών, που συνήθως υπολογίζεται ως ποσοστό των εφαρμοστέων τελών του χώρου και / ή υπηρεσιών υποδοχής και πρόσθετων υπηρεσιών. Τα Έσοδα Υποδοχής θα εμφανίζονται στον Υπολογιστή όταν ο Υπολογιστής καλείται να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει μια Αίτηση Κράτησης από έναν Προβλέποντα Επισκεπτη μέσω του Δικτυακού Τόπου και θα κοινοποιηθεί στον Επισκέπτη όταν γίνει Αίτηση Κράτησης μέσω των Υπηρεσιών. Οι χρεώσεις ορίζονται αυτήν την περίοδο σε τουλάχιστον 15% για τον ιδιοκτήτη και 3% για τον ενοικιαστή, αλλά ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό, όπως ορίζεται στην πολιτική μας για τη διάρθρωση των τελών και την τιμολόγηση.
  • Ως “ειδική προσφορά φιλοξενίας” νοείται μια προσφορά από έναν οικοδεσπότη για ειδική τιμή ή έκπτωση για ένα προϊόν ή υπηρεσία ή συμβάν που προωθείται στο Μέλος μέσω της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών.
  • “Καταχώριση” σημαίνει ένα Χώρο που μπαίνει στο προφίλ του ως New Listing και είναι διαθέσιμο για ενοικίαση μέσω του Δικτυακού Τόπου ή / και των Υπηρεσιών.
  • “Μέλος” σημαίνει ένα άτομο ή ένας οργανισμός που ολοκληρώνει τη διαδικασία καταχώρισης λογαριασμού του Spaceprk και έχει συμφωνήσει να δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους και Πολιτικές.
  • “Περιεχόμενο Μέλους” σημαίνει όλο το Περιεχόμενο που ένα Μέλος δημοσιεύει, μεταφορτώνει, δημοσιεύει, υποβάλλει ή διαβιβάζει για να διατεθεί μέσω του Δικτυακού Τόπου ή των Υπηρεσιών.
  • “Αμοιβές Επεξεργασίας” σημαίνει το τέλος επεξεργασίας που το Spaceprk χρεώνει έναν Επισκέπτη για τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών. Τα Τέλη Επεξεργασίας θα εμφανίζονται ή / και θα ανακοινώνονται στον Επισκέπτη όταν ο Επισκέπτης ερωτάται αν επιθυμεί να στείλει Αίτηση Κράτησης σε Host. Τα τέλη επεξεργασίας ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό όπως ορίζεται στην πολιτική μας για τα τέλη.
  • Ως “Τέλη Υπηρεσίας” νοούνται συλλογικά οι αμοιβές επεξεργασίας και οι χρεώσεις υποδοχής.
  • Ως “Τέλη του χώρου” νοούνται τα ποσά που οφείλονται και καταβάλλονται από έναν Επισκέπτη σε αντάλλαγμα για τη χρήση αυτού του Χώρου από τον Επισκέπτη και οποιονδήποτε Υπηρεσιών Υποδοχής ή / και Πρόσθετων Υπηρεσιών που έχει ορίσει ο Φορέας ως μέρος της Κράτησης ή της Διαθεσιμότητας Πακέτου Ανάθεσης. Μόνο ο Υπολογιστής, και όχι ο Spaceprk, καθορίζουν αυτά τα ποσά. Ο Φορέας δύναται, κατά την κρίση του, να αποφασίσει να συμπεριλάβει στα ποσά αυτά (i) τέλος καθαρισμού ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή που επιτρέπεται στην πλατφόρμα Spaceprk ή (ii) φόρους που ο Φορέας αποφασίζει ότι πρέπει να εισπράξει εμφανίζονται σαφώς πριν από την υποβολή αίτησης κράτησης, συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, εάν περιλαμβάνεται ή όχι ο ΦΠΑ. Αν δεν εμφανιστεί ένας Φόρος, τότε θα θεωρηθεί ότι περιλαμβάνεται.
  • Ως “Φόρος” ή “Φόροι” νοούνται οι φόροι επί των πωλήσεων, ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), οι φόροι αγαθών και υπηρεσιών (GST), οι μεταβατικοί φόροι κατοχής, τα τέλη (όπως τα τέλη συνεδριακών κέντρων) σε κυβερνητικούς οργανισμούς και άλλους φόρους.
  • “Συνολικά τέλη” σημαίνει συλλογικά τα τέλη του χώρου και τα τέλη επεξεργασίας (συν τυχόν φόρους σε σχέση με τα τέλη του χώρου, όπως ο ΦΠΑ).

4. Τροποποίηση

 • Το Spaceprk διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να τροποποιήσει τον Ιστότοπο ή / και τις Υπηρεσίες ή να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα ισχύουν για τις ολοκληρωμένες Κρατήσεις, αλλά θα ισχύουν για όλες τις μη ολοκληρωμένες Κρατήσεις. Αν τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους, θα δημοσιεύσουμε την τροποποίηση στον Ιστότοπο ή θα σας ειδοποιήσουμε για την τροποποίηση. Για μια μη συμπληρωμένη Κράτηση ή Αίτημα Πελάτη, ο Επισκέπτης και ο Υποδοχέας θα λάβουν ειδοποίηση ότι οποιαδήποτε τροποποίηση έχει γίνει πριν από την ολοκλήρωση της Κράτησης και ο Επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να αποσύρει την Αίτηση Κρατήσεις. Επίσης, θα ενημερώσουμε την “Ημερομηνία Τελευταίας ενημέρωσης” στην κορυφή αυτών των Όρων. Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή / και τις Υπηρεσίες αφού έχουμε δημοσιεύσει μια τροποποίηση στον Ιστότοπο ή σας έχουμε ειδοποιήσει για μια τροποποίηση, θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχθεί ότι θα δεσμευτείτε από τους τροποποιημένους Όρους. Εάν οι τροποποιημένοι όροι δεν είναι αποδεκτοί από εσάς, η μοναδική σας προσφυγή είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες.

5. Πώς λειτουργεί ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες

 • Εκτός από τη συγκατάθεσή σας με το Spaceprk για τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών (εξηγείται στους παρόντες Όρους), συνάπτεστε επίσης ξεχωριστή συμφωνία με το άλλο Μέλος όταν κάνετε μια Αίτηση Κράτησης και ενοικιάσετε ένα Χώρο, οι όροι του οποίου παρατίθενται στο περισσότερες λεπτομέρειες στο Μέρος Β. Το Spaceprk δεν είναι ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ακινήτων, χώρων ή χώρων ούτε ενεργεί ως αντιπρόσωπος οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους με καταχώριση (εκτός από έναν περιορισμένο ρόλο ως πράκτορας συλλογής πληρωμών που χειρίζεται πληρωμές από τους επισκέπτες για λογαριασμό κεντρικών υπολογιστών). Το Spaceprk δεν διαθέτει, δεν πωλεί, μεταπωλεί, παραδίδει, παρέχει, εκμισθώνει, εκμισθώνει, διαχειρίζεται και / ή ελέγχει οποιαδήποτε από τα ακίνητα, χώρους και χώρους που περιλαμβάνουν τις Καταχωρίσεις. Οι αρμοδιότητες του Spaceprk περιορίζονται σε: (i) διευκόλυνση της διαθεσιμότητας του Δικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών και (ii) ενεργώντας ως Πράκτορας Πληρωμών εκ μέρους του Υποδοχέα.
 • Όλες οι κρατήσεις για ένα Χώρο γίνονται απευθείας μεταξύ του Φιλοξενούμενου και του Επισκεπτόμενου και με δική του ευθύνη. Το Spaceprk δεν μπορεί και δεν ελέγχει το περιεχόμενο οποιουδήποτε Καταλόγου και δεν ελέγχει την κατάσταση, τη νομιμότητα και την καταλληλότητα οποιουδήποτε χώρου. Όλη η χρήση του χώρου διατρέχει τον κίνδυνο του Επισκέπτη, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχουν όλες οι ασφαλίσεις για τη χρήση του χώρου. Το Spaceprk απορρίπτει ειδικά κάθε ευθύνη για την κατάσταση οποιουδήποτε χώρου στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο.

6. Δικαίωμα συμμετοχής

 • Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση και ως εκ τούτου επιτρέπεται να γίνουν Μέλη και να πραγματοποιούν συναλλαγές μόνο πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών και / ή εταιρείες, κυβερνητικές υπηρεσίες ή όργανα, φιλανθρωπικά ιδρύματα, εταιρικές σχέσεις, εταιρείες και Επισκέπτες ή Hosts στην τοποθεσία. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών που αντιπροσωπεύετε και εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών.

7. Εγγραφή λογαριασμού

 • Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου και να κάνετε κράτηση χώρου ή να δημιουργήσετε μια καταχώριση, πρέπει να εγγραφείτε για να δημιουργήσετε λογαριασμό Spaceprk ” και να γίνετε μέλος. Θα πρέπει να δώσετε το όνομά σας, το email, τον αριθμό κινητού σας και έναν κωδικό πρόσβασης μπορείτε να εγγραφείτε για να συμμετάσχετε απευθείας στις Υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας ή όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.
 • Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε για να συμμετάσχετε ως μέλος συνδεόμενος στο λογαριασμό σας με συγκεκριμένους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (“SNS”) τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, Facebook και Linkedin) (“Λογαριασμός Τρίτου”). Ως μέρος της λειτουργικότητας του Δικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών, μπορείτε να συνδέσετε τον Λογαριασμό σας Spaceprk με Λογαριασμό Τρίτου, είτε: (i) με την παροχή των στοιχείων σύνδεσης του Λογαριασμού Τρίτων στο Spaceprk μέσω του Δικτυακού Τόπου, ή (ii) επιτρέποντας στο Spaceprk να έχει πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Τρίτου, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του κάθε Λογαριασμού Τρίτου. Δηλώνετε ότι δικαιούστε να αποκαλύψετε τα στοιχεία σύνδεσης του Λογαριασμού σας (Τρίτου) στο Spaceprk ή / και να παραχωρήσετε πρόσβαση στο Spaceprk στον Λογαριασμό σας τρίτου μέρους χωρίς να παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του κατάλληλου τρίτου μέρους Λογαριασμού και χωρίς να υποχρεώνει το Spaceprk να πληρώνει οποιαδήποτε τέλη ή να καθιστά το Spaceprk αντικείμενο οποιονδήποτε περιορισμών χρήσης που επιβάλλονται από τέτοιους παρόχους υπηρεσιών τρίτων. Παρέχοντας πρόσβαση στο Spaceprk στους λογαριασμούς τρίτων, κατανοείτε ότι το Spaceprk θα έχει πρόσβαση, θα διαθέσει και θα αποθηκεύσει (αν ισχύει) οποιοδήποτε Περιεχόμενο που έχετε παράσχει και αποθηκεύσει στον Λογαριασμό σας Τρίτου (“Περιεχόμενο SNS”) έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη μέσα και μέσω του ιστότοπου μέσω της σελίδας προφίλ λογαριασμού Spaceprk. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, όλα τα περιεχόμενα SNS, εάν υπάρχουν, θα θεωρούνται ως Περιεχόμενο Μέλους. Ανάλογα με τους Λογαριασμούς Τρίτων που επιλέγετε και υπόκεινται στις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχετε ορίσει σε αυτούς τους Λογαριασμούς Τρίτων, τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε στους Λογαριασμούς σας τρίτων θα είναι διαθέσιμα στον λογαριασμό σας Spaceprk στον Ιστότοπο. Λάβετε υπόψη ότι εάν ένας λογαριασμός τρίτου μέρους ή οι συσχετιζόμενες υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες ή η πρόσβαση του Spaceprk στον εν λόγω λογαριασμό τρίτου τερματιστεί, τότε το περιεχόμενο SNS δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο μέσω του ιστότοπου. Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε στιγμή τη σύνδεση μεταξύ του λογαριασμού σας Spaceprk και των λογαριασμών σας τρίτων με πρόσβαση στην ενότητα “Ρυθμίσεις” του ιστότοπου.
 • Λάβετε υπόψη ότι η σχέση σας με τον παροχέα υπηρεσιών λογαριασμού τρίτου μέρους διέπεται αποκλειστικά από τη συγκατάθεσή σας με παρόχους υπηρεσιών τρίτου μέρους. Το Spaceprk δεν καταβάλλει καμία προσπάθεια να αναθεωρήσει οποιοδήποτε περιεχόμενο SNS για οποιονδήποτε σκοπό, μεταξύ άλλων, για ακρίβεια, νομιμότητα ή μη παραβίαση και το Spaceprk δεν είναι υπεύθυνο για οποιοδήποτε περιεχόμενο SNS.
 • Θα δημιουργήσουμε τον λογαριασμό σας Spaceprk και τη σελίδα προφίλ του λογαριασμού Spaceprk για τη χρήση του ιστότοπου βάσει των πληροφοριών που μας παρέχετε ή που θα λάβουμε μέσω ενός SNS όπως περιγράφεται παραπάνω. Ενδέχεται να μην έχετε περισσότερους από έναν (1) ενεργό λογαριασμό Spaceprk. Συμφωνείτε να παρέχετε ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής και να ενημερώνετε αυτές τις πληροφορίες ώστε να είναι ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις. Το Spaceprk διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό σας Spaceprk και την πρόσβασή σας στον ιστότοπο και τις υπηρεσίες εάν δημιουργήσετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς Spaceprk ή εάν οι πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία εγγραφής ή στη συνέχεια αποδεικνύονται ανακριβείς και όχι τρέχουσες ή ελλιπείς. Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του κωδικού πρόσβασής σας. Συμφωνείτε ότι δεν θα αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε τρίτο μέρος και ότι θα αναλάβετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή ενέργειες στο λογαριασμό σας στο Spaceprk, ανεξάρτητα από το εάν έχετε εξουσιοδοτήσει τέτοιες δραστηριότητες ή ενέργειες. Θα ειδοποιήσετε αμέσως το Spaceprk για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας Spaceprk.

8. Χωρίς επικύρωση

 • Το Spaceprk δεν επικυρώνει κανένα μέλος ή οποιοδήποτε χώρο. Κατανοείτε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο Spaceprk (συμπεριλαμβανομένης της 2D και 3D φωτογραφίας) προορίζεται μόνο για να υποδείξει μια φωτογραφική αναπαράσταση του Χώρου τη στιγμή της λήψης της φωτογραφίας. Δεν αποτελούν επικύρωση από το Spaceprk οποιουδήποτε μέλους ή οποιουδήποτε χώρου. Τα μέλη απαιτούν από τους παρόντες Όρους να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες και παρόλο που το Spaceprk ενδέχεται να αναλάβει επιπρόσθετους ελέγχους και διαδικασίες που αποσκοπούν στην επαλήθευση ή έλεγχο των ταυτοτήτων ή του ιστορικού των μελών, δεν προβάλλουμε, επιβεβαιώνουμε ή εγκρίνουμε κανένα μέλος ή μέλος του υποτιθέμενη ταυτότητα ή υπόβαθρο.
 • Οποιαδήποτε αναφορά στον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες σε ένα μέλος που “έχει επαληθευθεί” ή “είναι συνδεδεμένο” (ή παρόμοια γλώσσα) υποδεικνύει μόνο ότι το μέλος έχει ολοκληρώσει μια σχετική διαδικασία επαλήθευσης και δεν αντιπροσωπεύει τίποτα άλλο. Οποιαδήποτε τέτοια περιγραφή δεν αποτελεί επικύρωση, πιστοποίηση ή εγγύηση από την Spaceprk για οποιοδήποτε Μέλος, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του Μέλους και εάν το Μέλος είναι αξιόπιστο, ασφαλές ή κατάλληλο. Αντίθετα, κάθε αναφορά προορίζεται να είναι χρήσιμη πληροφορία για έναν οικοδεσπότη να αξιολογήσει πότε ένας οικοδεσπότης λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την αποδοχή Κρατήσεων μέσω του Δικτυακού Τόπου. Ως εκ τούτου, συνιστούμε στο Host να ασκεί τη δέουσα επιμέλεια και να φροντίζει όταν αποφασίζει εάν θα αποδεχθεί μια Αίτηση Κράτησης από έναν Επισκέπτη ή θα έχει οποιαδήποτε άλλη αλληλεπίδραση με οποιοδήποτε άλλο Μέλος. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές ή βλάβες που προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλα Μέλη.
 • Με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή / και των Υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε ένδικο μέσο ή ευθύνη που επιδιώκετε να αποκτήσετε για πράξεις ή παραλείψεις άλλων μελών ή άλλων τρίτων θα περιοριστεί σε αξίωση έναντι των συγκεκριμένων μελών ή άλλων τρίτων που σας προκάλεσαν βλάβη. Συμφωνείτε να μην επιχειρήσετε να επιβάλλετε ευθύνη ή να αναζητήσετε οποιοδήποτε ένδικο μέσο από το Spaceprk σε σχέση με τέτοιες πράξεις ή παραλείψεις. Συνεπώς, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνείτε άμεσα με άλλα Μέλη του Δικτυακού Τόπου σχετικά με τις Κρατήσεις ή τις Καταγγελίες που πραγματοποιήσατε. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για οποιαδήποτε αξίωση ενός Host έναντι του Spaceprk σχετικά με την αποστολή πληρωμών που εισπράττονται από Guest από Spaceprk για λογαριασμό ενός Host, η οποία αντίθετα υπόκειται στους περιορισμούς που περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα με τίτλο “Περιορισμός Ευθύνης”.

9. Καταχώρηση του χώρου σας

 • Ως μέλος, μπορείτε να δημιουργήσετε καταχωρίσεις για το χώρο σας. Για να δημιουργήσετε μια καταχώριση, θα σας ζητηθούν ποικίλες ερωτήσεις σχετικά με τον Χώρο που θα καταχωρήσετε, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της θέσης, της χωρητικότητας, του μεγέθους, των δυνατοτήτων και της διαθεσιμότητας του Χώρου, των πρόσθετων όρων, των τιμών, των συναφών κανόνων και οικονομικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων φόρων που δεν περιλαμβάνονται στην τιμολόγησή σας. Προκειμένου να εμφανίζονται στις Καταχωρήσεις μέσω του ιστότοπου, όλοι οι χώροι πρέπει να έχουν έγκυρες φυσικές διευθύνσεις. Οι προσφορές θα δημοσιοποιηθούν μέσω της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Άλλα μέλη θα μπορούν να κάνουν κράτηση του Χώρου σας μέσω του ιστότοπου και των Υπηρεσιών βάσει των πληροφοριών που παρέχονται στην Καταχώριση σας. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι, όταν ένας Επισκέπτης στέλνει ένα αίτημα κράτησης για τον Χώρο σας, δεν μπορείτε να αλλάξετε την τιμολόγηση που εμφανίζεται στην Καταχώρισή σας, καθώς η Αίτηση Κράτησης αποτελεί την προσφορά τους για ενοικίαση του Χώρου που μπορούν να αποδεχθούν ή να απορριφθούν.
 • Ο Host αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε αλλά και για όλες τις Καταχωρίσεις που δημοσιεύει. Ως εκ τούτου, δηλώνετε και εγγυάστε ότι οποιαδήποτε Καταχώριση που καταχωρείτε και η κράτηση ή η χρήση ενός Χώρου σε μια Καταχώριση που καταχωρείτε (i) δεν θα παραβιάσει τυχόν συμφωνίες που έχετε συνάψει με τρίτους, όπως ιδιοκτήτες ακινήτων, οι διαχειριστές ακινήτων, οι εκμισθωτές ή οι ιδιοκτήτες και (ii) θα: (α) συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κανονισμούς που ενδέχεται να ισχύουν για οποιοδήποτε Χώρο που περιλαμβάνεται σε Λίστα που καταχωρείτε (συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων αδειών και εγγραφών), και (β) δεν έρχονται σε αντίθεση με τα δικαιώματα τρίτων. Σημειώστε ότι το Spaceprk δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη συμμόρφωση του οικοδεσπότη με τυχόν συμφωνίες ή καθήκοντα προς τρίτους, ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς.
 • Η Spaceprk διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να καταργήσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε Καταχώριση για οποιονδήποτε λόγο, περιλαμβανομένων των Καταχωρήσεων που κατά την κρίση της, το Spaceprk θεωρεί απαράδεκτο για οποιονδήποτε λόγο, παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους ή Πολιτικές , ή με άλλο τρόπο επιβλαβή για τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες. Οι πλήρεις λεπτομέρειες αυτού μπορούν να βρεθούν στην Πολιτική Επανεξέτασης του Spaceprk.
 • Η ποιότητα των φωτογραφιών και της 3D φωτογραφίας που χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση ενός χώρου σε έναν κατάλογο είναι υψίστης σημασίας για το Spaceprk και έτσι διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να ζητήσει την απομάκρυνση οποιονδήποτε φωτογραφιών ή να ζητήσει νέες φωτογραφίες ανά πάσα στιγμή. Το Spaceprk ενδέχεται να προσφέρει στους Hosts τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει έναν εγκεκριμένο από την Spaceprk φωτογράφο (με επιπλέον κόστος) για λήψη φωτογραφιών, συμπεριλαμβανομένης της 3D Φωτογραφίας των Χώρων τους. Εάν ως οικοδεσπότης επιλέγετε να έχετε έναν εγκεκριμένο από την Spaceprk φωτογράφο, οι φωτογραφίες που θα ληφθούν θα σας δοθούν στη διάθεσή σας για να συμπεριλάβετε στην καταχώρισή σας ένα υδατογράφημα ή μια ετικέτα με τις λέξεις “Spaceprk Photo” ή παρόμοια διατύπωση. Όλες οι εικόνες, τα υλικά και το περιεχόμενο που δημιουργούνται από τους εγκεκριμένους φωτογράφους της Spaceprk αποτελούν περιεχόμενο του Spaceprk, ανεξάρτητα από το αν τα συμπεριλαμβάνετε στην Καταχώρισή σας.
 • Όταν δημιουργείτε μια Καταχώρηση, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να συμπεριλάβετε συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τα Μέλη που είναι κατάλληλα να υποβάλουν Αίτηση Κράτησης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της υποχρέωσης των μελών να έχουν εικόνα προφίλ ή επαληθευμένο αριθμό τηλεφώνου, για να κλείσετε το χώρο σας. Οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί να κάνει κράτηση χώρων που περιλαμβάνονται σε καταλόγους με τέτοιες απαιτήσεις, πρέπει να πληροί αυτές τις απαιτήσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης αυτών των απαιτήσεων διατίθενται μέσω της ενότητας “Ο λογαριασμός μου” του ιστότοπου και των υπηρεσιών.
 • Ως οικοδεσπότης, καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι το Spaceprk δεν ενεργεί ως ασφαλιστής ή ως πράκτοράς σας. Εάν ένας Επισκέπτης υποβάλει Αίτηση Κράτησης και χρησιμοποιεί το Χώρο σας, οποιαδήποτε συμφωνία συνάπτετε με αυτόν είναι ανάμεσα σε εσάς και τον Επισκέπτη και το Spaceprk δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος αυτής της συμφωνίας, εκτός από τον Host’s Payment Agent.
 • Παρόλο που το Spaceprk παρέχει ορισμένα εργαλεία σε έναν Host για να τους βοηθήσει να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το ποια Μέλη επιλέξατε να επιβεβαιώσετε μια κράτηση, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Spaceprk δεν έχει καμία ευθύνη σε σχέση με την απόφαση να συνάψει συμφωνία με έναν Επισκέπτη ή την επακόλουθη συμπεριφορά του επισκέπτη ή των άλλων χρηστών του Χώρου που προσκαλούνται από τον Επισκέπτη. Επιπλέον, ο Host είναι υπεύθυνος για τις δικές του πράξεις και παραλείψεις και παραμένει υπεύθυνος για τις πράξεις και παραλείψεις οποιονδήποτε ατόμων που χρησιμοποιούν ή παρουσιάζονται με άλλο τρόπο στο χώρο κατόπιν αιτήματος, πρόσκλησης ή με τη συγκατάθεσή σας.
 • Το Spaceprk συνιστά ότι οι οικοδεσπότες θα αποκτήσουν την κατάλληλη ασφάλιση για τους χώρους τους. Ελέγξτε προσεκτικά κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχετε για τον χώρο σας και, ιδιαίτερα, βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι και κατανοείτε τυχόν εξαιρέσεις και οποιεσδήποτε δυνατότητες έκπτωσης που ενδέχεται να ισχύουν για την ασφαλιστική αυτή πολιτική, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ή όχι το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας θα καλύπτει τις ενέργειες ή τις αδράνειες των επισκεπτών (και των ατόμων που ο επισκέπτης προσκαλεί στο χώρο, αν υπάρχει) ενώ βρίσκεστε στο χώρο σας.

10. Καταβολή (προκαταβολή) ζημιών

 • Οι οικοδεσπότες μπορούν να επιλέξουν να συμπεριλάβουν τις καταθέσεις ζημιών στις Καταχωρίσεις τους σε περίπτωση που ο Guest Καταστρέφει το Χώρο (“Καταβολή Ζημιάς”). Κάθε Καταχώριση θα περιγράφει εάν απαιτείται Κατάθεση Ζημιάς για τον Χώρο. Εάν μια Κατάθεση Ζημιάς περιλαμβάνεται σε Καταχώριση, το Spaceprk θα χρησιμοποιεί, υπό την ιδιότητά του ως Payment Agent, τις εμπορικά εύλογες προσπάθειές του είτε να εισπράξει ένα ποσό ισοδύναμο με την Κατάθεση Ζημίας προ-εξουσιοδότηση της πιστωτικής κάρτας του επισκέπτη στο ποσό που καθορίζει ο οικοδεσπότης για την κατάθεση ζημιών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη χρήση του χώρου από τον επισκέπτη. Το Spaceprk θα χρησιμοποιεί επίσης τις εμπορικά εύλογες προσπάθειές της για την αντιμετώπιση αιτημάτων και απαιτήσεων Hosts σχετικά με καταθέσεις αποζημίωσης, αλλά το Spaceprk δεν είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση ή την αποδοχή οποιονδήποτε αξιώσεων από Hosts που σχετίζονται με καταθέσεις αποζημίωσης και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης από αυτή την άποψη.
 • Εάν σε σχέση με Αίτηση Κράτησης ζητείται Καταβολή Ζημίας, τότε θα ζητηθεί από τον Επισκέπτη να παράσχει τα στοιχεία χρέωσης, όπως το όνομα, τη διεύθυνση χρέωσης και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, στον επεξεργαστή πληρωμής τρίτου μέρους της Spaceprk για να επιτρέψει στο Spaceprk να αποκτήσει προκαταβολή -εξουσιοδότηση της κατάθεσης ζημιών. Ο Επισκέπτης θα εξουσιοδοτήσει την Spaceprk να χρεώσει μια πιστωτική κάρτα για να καλύψει οποιαδήποτε συμφωνημένη κατάθεση ζημιών.

11. Κρατήσεις και χρεώσεις που ισχύουν

 • Όταν ζητείται κράτηση για χώρο μέσω του ιστότοπου ή / και των υπηρεσιών, ο οικοδεσπότης θα πρέπει είτε να επιβεβαιώσει είτε να απορρίψει την αίτηση κράτησης εντός της περιόδου αιτήματος κράτησης, διαφορετικά η αίτηση κράτησης θα ακυρωθεί αυτόματα και η προσφορά του επισκέπτη θα λήξει. Όταν υποβληθεί μια Αίτηση Κράτησης, το Spaceprk θα μοιραστεί με τον Οικοδεσπότη (i) το όνομα του Ενοικιαστή που ζήτησε την κράτηση, (ii) έναν σύνδεσμο προς τη σελίδα προφίλ του Account Spaceprk του Guest, (iii) όπου είναι δυνατόν, τα ονόματα οποιονδήποτε μελών ενός SNS με τον οποίο ο οικοδεσπότης είναι “φίλοι” ή συνδέεται με το SNS, εάν τα άτομα αυτά είναι επίσης “φίλοι” ή συνδέονται με τον επισκέπτη σε τέτοια SNS και (iv) όπου είναι δυνατόν μια ένδειξη ότι το όνομα που προσφέρθηκε στο Spaceprk όταν ο φιλοξενούμενος έγινε μέλος, ταιριάζει με το όνομα που ο επισκέπτης καταχώρησε στον Third Party Social Network Services provider στον οποίο ο επισκέπτης έχει συνδέσει τον λογαριασμό του Spaceprk, έτσι ώστε ο οικοδεσπότης να μπορεί να δει τις πληροφορίες αυτές πριν επιβεβαιώσει ή απορρίψει την αίτηση κράτησης. Όταν ένας οικοδεσπότης επιβεβαιώσει ένα αίτημα κράτησης από έναν επισκέπτη, το Spaceprk θα στείλει στα ενδιαφερόμενα μέλη ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την κράτηση ανάλογα με τις επιλογές που έγιναν μέσω του Δικτυακού Τόπου ή / και των Υπηρεσιών και το Spaceprk δικαιούται να εκδώσει στον Host τιμολόγιο σχετικά με τις χρεώσεις υποδοχής.
 • Μόλις ο οικοδεσπότης επιβεβαιώσει μια κράτηση μέσω του ιστότοπου ή / και των υπηρεσιών, σχηματίζεται δεσμευτική σύμβαση μεταξύ του οικοδεσπότη και του φιλοξενούμενου. Ο Επισκέπτης υποχρεούται να πληρώσει στο Spaceprk ολόκληρο το Σύνολο των Παροχών μαζί με οποιαδήποτε ισχύουσα Κατάθεση Ζημίας ή Τέλη Επεξεργασίας όπως ορίζεται στην Κράτηση. Το Spaceprk θα καταβάλει πλήρη πληρωμή από τον Επισκέπτη των Συνολικών Χρεώσεων και οποιαδήποτε Κατάθεση Ζημιών μέσω Paypal, πίστωσης, χρέωσης, Πληρωμών (κρατώντας το commission fee που έχει οριστεί). Στην περίπτωση των εξουσιοδοτημένων χρηστών του BusinessBox του Spaceprk, αυτοί οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν να πραγματοποιήσουν την πληρωμή των συνολικών τελών και κάθε κατάθεσης ζημιών μέσω τιμολογίου (“Πληρωμή με τιμολόγιο”). Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι όροι πληρωμής όπως περιγράφονται στο Μέρος Γ, άρθρο 43.
 • Το Spaceprk θα στείλει σε κάθε επισκέπτη και οικοδεσπότη ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την κράτηση. Το Spaceprk θα περιλαμβάνει το τιμολόγιό του στον Υπολογιστή μέσω του Δικτυακού Τόπου σχετικά με τις χρεώσεις υποδοχής στο ίδιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ένας Επισκέπτης επιλέξει να πληρώσει από BACS, CHAPS ή Faster Payments, ισχύουν οι ακόλουθες προθεσμίες πληρωμής: (i) αν η περίοδος μισθωτής αρχίσει εντός τριάντα (30) ημερών από την επιβεβαίωση της Αίτησης Κράτησης, (ii) αν η περίοδος ενοικίασης αρχίσει μετά από τριάντα (30) ημέρες από την επιβεβαίωση της Αίτησης Κράτησης, τα Συνολικά Τέλη συν την ισχύουσα Κατάθεση Ζημίας καταβάλλονται στο Spaceprk εντός τριάντα ημερών από την επιβεβαίωση της Αίτησης Κράτησης , και (iii) εν πάση περίπτωση το αργότερο 48 ώρες πριν από την έναρξη της περιόδου μισθώσεως. Για τις επιβεβαιώσεις αιτήματος κράτησης που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η ημερομηνία παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία διαβιβάζεται η εν λόγω ειδοποίηση. Όταν ένας επισκέπτης έχει επιλέξει να πληρώσει από την Paypal, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, τα συνολικά τέλη και η καταβολή αποζημίωσης καταβάλλονται στην Spaceprk αμέσως μόλις λάβει την επιβεβαίωση της αίτησης κράτησης ανεξάρτητα από την ημερομηνία του συμβάντος.
 • Όλες οι πληρωμές κατέχονται από το Spaceprk σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό πελάτη και κατέχονται με εμπιστοσύνη για το σχετικό μέλος. Το Spaceprk χρησιμοποιεί μόνο τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό πελάτη για τη διευκόλυνση των υποχρεώσεων του σχετικού Μέλους στο πλαίσιο της Κράτησης που έχει συνάψει με το άλλο Μέλος και να πληρώσει ποσά πληρωτέα στην Spaceprk όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους. Σημειώστε ότι το Spaceprk δεν μπορεί να ελέγξει τα τέλη που ενδέχεται να χρεωθούν σε Μέλος από την τράπεζά του σε σχέση με τη συλλογή του Spaceprk και την πληρωμή του Total Fees και του Spaceprk αποποιείται κάθε ευθύνη από αυτή την άποψη.
 • Μόλις το Spaceprk λάβει πληρωμή από τον Επισκέπτη, το Spaceprk θα καταβάλει τα Space Fees (μείον τυχόν φόρους για τις χρεώσεις υποδοχής, όπως ο Φ.Π.Α.) και την κατάθεση ζημιών, όπου ισχύει για τον Host. Εάν τα Space Fees παραληφθούν από το Spaceprk από το Guest μέσω περισσότερων από μία δόσεων πληρωμής, το Spaceprk θα αφαιρέσει το σύνολο των τελών Host (που υπολογίζονται βάσει των συνολικών χρεώσεων Space ή / και των Υπηρεσιών Υποδοχής) και των τυχόν φόρων σε σχέση με τις συνολικές χρεώσεις υποδοχής, όπως ως ΦΠΑ από την αρχική πληρωμή πριν από την καταβολή των Space Fees στον Host. Όλες οι πληρωμές που εισπράττονται από τον Επισκέπτη θα γίνονται στον Host μέσω της επόμενης διάρκειας πληρωμών της Spaceprk, ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση της Περίοδος Μίσθωσης. Ο χρόνος που απαιτείται για την αποδοχή πληρωμής από τον Host μπορεί να εξαρτάται από τη μέθοδο λήψης πληρωμών που επιλέγει ο οικοδεσπότης. Ορισμένες μέθοδοι περιλαμβάνουν τη χρήση επεξεργαστών πληρωμής τρίτου μέρους, οι οποίοι μπορούν να επιβάλλουν τις δικές τους πρόσθετες χρεώσεις για τη χρήση των υπηρεσιών τους για λογαριασμό του Host.
 • Τα υπόλοιπα θα μεταφερθούν από το Spaceprk στους Hosts μέσω PayPal, άμεσης κατάθεσης ή άλλων μεθόδων πληρωμής που περιγράφονται στην Ιστοσελίδα σε ευρώ. Τα ποσά μπορούν να στρογγυλοποιούνται προς τα επάνω ή προς τα κάτω όπως περιγράφεται στην ενότητα “Στρογγυλοποίηση εκτός” παρακάτω.
 • Σημειώστε ότι το Spaceprk μπορεί να επιβάλει ή να αφαιρέσει το κόστος επεξεργασίας συναλλάγματος ή από οποιεσδήποτε πληρωμές ή πληρωμές από το Spaceprk σε άλλα νομίσματα εκτός του ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις δαπάνες ή τις κρατήσεις θα είναι διαθέσιμες μέσω του Δικτυακού Τόπου.
 • Το Spaceprk διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να τροποποιήσει τις χρεώσεις Host και Processing που χρεώνει στους Hosts και Guests με εύλογη ειδοποίηση. Τα νέα τέλη δεν θα ισχύουν για τις υπάρχουσες Κρατήσεις που πρόκειται να εκτελεστούν, αλλά θα ισχύουν για όλες τις νέες Κρατήσεις μετά την ημερομηνία εισαγωγής, τροποποίησης ή τροποποίησης των τελών.
 • Εάν ένας οικοδεσπότης λάβει μια ερώτηση από κάποιον δυνητικό επισκέπτη μέσω του ιστότοπου ή / και τις υπηρεσίες για να κλείσει ένα χώρο και ο επισκέπτης προχωρήσει για να κάνει κράτηση εκείνου του χώρου με τον οικοδεσπότη, αλλά δεν το κάνει μέσω του ιστότοπου ή / και των υπηρεσιών τότε Spaceprk επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρεώσει τον Φορέα τις ίδιες χρεώσεις υποδοχής συν ένα επιπλέον 5%, σαν να είχε πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας ή / και των υπηρεσιών και του φιλοξενούμενου τέλη κράτησης έως και 15% των χρεώσεων χώρου. 1. Το Spaceprk μπορεί να εκδόσει τιμολόγιο αμοιβής υποδοχής την επόμενη ημέρα μετά την πραγματοποίηση της Κράτησης εντός 7 ημερών.
 • Εάν ένας οικοδεσπότης λάβει μια κράτηση από έναν επισκέπτη μέσω του ιστότοπου ή / και των υπηρεσιών ή ως αποτέλεσμα του ότι ο επισκέπτης βρήκε τον οικοδεσπότη μέσω του ιστότοπου ή / και των υπηρεσιών και στη συνέχεια λαμβάνει περαιτέρω κρατήσεις από τον επισκέπτη μέσω άλλων μέσων εκτός του ιστότοπου και / ή Υπηρεσίες, τότε το Spaceprk διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει στον Φορέα τις ίδιες χρεώσεις υποδοχής συν ένα επιπλέον 5%, σαν να είχαν γίνει αυτές οι περαιτέρω Κρατήσεις μέσω του Δικτυακού Τόπου και / ή των Υπηρεσιών [και να χρεώσουν τον Επισκέπτη με χρέωση μέχρι 15% Τέλη Space για τις επόμενες κρατήσεις]. Στην περίπτωση αυτή, θα ισχύσει η πληρωμή των αμοιβών τελών του χώρου και κεντρικών υπολογιστών και των τελών επεξεργασίας, όπως περιγράφεται στη ρήτρα 11. Το Spaceprk μπορεί να εκδώσει ένα τιμολόγιο χρεώσεων υποδοχής την επόμενη ημέρα μετά την πραγματοποίηση της Κρατήσεων ή της Παραγγελίας Παραγγελίας Bespoke πληρωτέων εντός 7 ημερών.
 • Σε περίπτωση που ο φιλοξενούμενος και ο επισκέπτης υποχρεωθούν να πληρώσουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11.8 και 11.9 παραπάνω, ο οικοδεσπότης συμφωνεί να καταβάλει στο Spaceprk τα ισχύοντα τέλη υποδοχής και ο φιλοξενούμενος συμφωνεί να καταβάλει στο Spaceprk τα εφαρμοστέα τέλη επεξεργασίας στο σύνολό του (πλέον Φ.Π.Α.) εντός 7 ημερών από την επιβεβαίωση της κράτησης.
 • Το Spaceprk ενδέχεται από καιρό σε καιρό να εισαγάγει ένα Σχέδιο ανταμοιβής των μελών για να επιβραβεύσει την πίστη σε επισκέπτες που πραγματοποιούν κρατήσεις μέσω του ιστότοπου. Το Spaceprk θα απαιτήσει από κάθε Μέλος που επιθυμεί να επωφεληθεί από το Πρόγραμμα Ανταμοιβής των Μελών να επιβεβαιώσει ότι με αυτόν τον τρόπο το Μέλος συμμορφώθηκε με τους όρους οποιασδήποτε Πολιτικής Κινήσεως Επιβράβευσης που εφαρμόζει by the Guest`s employer. Το Spaceprk διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιοδήποτε δικαίωμα στην ιδιότητα μέλους ή στην εξόφληση οποιουδήποτε συστήματος ανταμοιβής εν αναμονή της απόδειξης ότι ο Επισκέπτης έχει συμμορφωθεί με οποιαδήποτε τέτοια Πολιτική Επιβράβευσης.
 • Όλες οι Κρατήσεις που πραγματοποιούνται από Ένας Επισκέπτης μέσω του Δικτυακού Τόπου ή / και των Υπηρεσιών που δεν είναι BusinessBox πελάτη υπόκεινται στους όρους πληρωμής που ορίζονται στη ρήτρα 11 των Όρων, ανεξάρτητα από τυχόν όρους και προϋποθέσεις που ο Επισκέπτης έχει συμφωνήσει με έναν Host ως μέρος μιας Κράτησης.

12. Διορισμός του πράκτορα πληρωμών

 • Κάθε Εξουσιοδοτημένος Διαχειριστής ορίζει το Spaceprk ως Υπεύθυνο Πληρωμών του Υποδοχέα αποκλειστικά με σκοπό την αποδοχή των Χωρών από τους Επισκέπτες εάν η Κράτηση πραγματοποιείται μέσω του Δικτυακού Τόπου ή / και των Υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στις ενότητες 11.8 και 11.9 παραπάνω.
 • Κάθε Μέλος συμφωνεί ότι η πληρωμή που πραγματοποιείται από Guest μέσω Spaceprk θα θεωρείται ίδια με την πληρωμή που πραγματοποιείται απευθείας στο Host και ο Host θα κάνει το Space διαθέσιμο στον Guest με τον συμφωνημένο τρόπο σαν να έχει λάβει ο Χώρος Αμοιβές. Κάθε Υποδοχέας συμφωνεί ότι το Spaceprk μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 41 και τη ρήτρα 44, i) να επιτρέψει στον Επισκέπτη να ακυρώσει την κράτηση και (ii) να επιστρέψει στον Επισκέπτη το τμήμα του Τέλους χωρου που καθορίζεται στο ισχύον Πολιτική ακύρωσης. Κάθε Μέλος αντιλαμβάνεται ότι ως Spaceprk δέχεται πληρωμές από τους Επισκέπτες ως Πράκτορα Πληρωμών του Υποστηρικτή, η υποχρέωση του Spaceprk να πληρώσει τον Υποστηρικτή εξαρτάται από την επιτυχή παραλαβή πληρωμής από έναν Επισκέπτη. Το Spaceprk δεν εγγυάται πληρωμές στους Hosts για ποσά που δεν έχουν ληφθεί με επιτυχία από το Spaceprk από τους επισκέπτες. Κατά την αποδοχή ραντεβού ως εξουσιοδοτημένου φορέα πληρωμών του κεντρικού υπολογιστή μόνο για υπηρεσίες πληρωμών, το Spaceprk δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις του κεντρικού υπολογιστή ή του επισκέπτη.

13. Στρογγυλοποίηση ποσών

 • Το Spaceprk μπορεί να επεξεργάζεται μόνο πληρωμές για ολόκληρους αριθμούς και έτσι οι πληρωμές θα στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Το Spaceprk μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση του, να συγκεντρώσει ή να στρογγυλοποιήσει ποσά που πληρώνονται από ή προς τους επισκέπτες ή τους οικοδεσπότες στην πλησιέστερη ολόκληρη λειτουργική μονάδα βάσης στην οποία είναι εκφρασμένο το νόμισμα (π.χ στο πλησιέστερο δολάριο, σε ευρώ ή σε άλλο υποστηριζόμενο νόμισμα). για παράδειγμα, το Spaceprk θα κυμαίνεται από 101.50€ έως 102.00€ και από 101.49€ σε 101.00€.

14. Σφάλματα επεξεργασίας πληρωμής

 • Το Spaceprk θα λάβει μέτρα για να διορθώσει τυχόν σφάλματα επεξεργασίας πληρωμών που γνωρίζουμε. Αυτά τα βήματα μπορεί να περιλαμβάνουν την πίστωση ή τη χρέωση (ανάλογα με την περίπτωση) με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική πληρωμή ή πληρωμή από εσάς, ώστε να καταλήξετε να λάβετε ή να πληρώσετε το σωστό ποσό.

15. Φόροι

 • Εσείς ως οικοδεσπότης κατανοείτε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσδιορισμό (i) των ισχυουσών απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη φορολογία και (ii) των Φόρων που πρέπει να συμπεριληφθούν και για τη συλλογή φόρων ή των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τους Φόρους που ισχύουν στις Καταχωρήσεις. Επίσης, είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποστολή στην αρμόδια αρχή τυχόν φόρων που συμπεριλαμβάνονται ή λαμβάνονται από εσάς. Ένας οικοδεσπότης πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια όλους τους πρόσθετους φόρους που καταβάλλονται από έναν επισκέπτη κατά τη στιγμή της αίτησης κράτησης, διαφορετικά οι φόροι αυτοί θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνονται στο ποσό του έχει ορίσει ο οικοδεσπότης.
 • Αν ως Φορέας είστε εγγεγραμμένοι για ΦΠΑ (VAT), είναι δική σας ευθύνη να μας δώσετε τον αριθμό ΦΠΑ σας. Είναι επίσης δική σας ευθύνη να μας πείτε εάν ο ΦΠΑ είναι απαιτητός για τη μίσθωση του χώρου σας εάν είστε εγγεγραμμένος για ΦΠΑ. Το Spaceprk θα συντάξει τιμολόγια ΦΠΑ μεταξύ εσάς και των επισκεπτών σας για λογαριασμό σας. Αυτά θα βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται από εσάς και θα καταγράφονται σε χρονική στιγμή κατά την οποία θα αυξηθεί το τιμολόγιο. Το Spaceprk δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν εσφαλμένο ΦΠΑ που προκύπτει από τις πληροφορίες που παρέχετε ως μέλος. Εάν δεν είστε σίγουροι για την κατάσταση ΦΠΑ σας ή εάν πρέπει να χρεώνετε ΦΠΑ στο χώρο σας, πρέπει να λάβετε επαγγελματικές συμβουλές. Το Spaceprk δεν μπορεί και δεν προσφέρει φορολογικές συμβουλές σε κανένα Μέλος.
 • Όπου αυτό ισχύει και όταν ένας οικοδεσπότης υποβάλλει αίτημα, το Spaceprk θα χρησιμοποιήσει τις εύλογες προσπάθειές του για την έκδοση έγκυρου τιμολογίου ΦΠΑ στον οικοδεσπότη όσον αφορά τις χρεώσεις υποδοχής.

16. Συμπεριφορά των μελών

 • Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους, τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις φορολογικές υποχρεώσεις που ενδέχεται να ισχύουν για τη χρήση της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών και του Συλλογικού Περιεχομένου σας. Σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών και του Συλλογικού Περιεχομένου, δεν επιτρέπεται και συμφωνείτε ότι δεν θα:
  • να παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό ή οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, περιορισμούς ζωνών και φορολογικής νομοθεσίας.
  • να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, τις Υπηρεσίες ή το Συλλογικό Περιεχόμενο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς που δεν επιτρέπονται ρητά από τους παρόντες Όρους.
  • να αντιγράψετε, να αποθηκεύσετε ή να αποκτήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται στην Ιστοσελίδα, τις Υπηρεσίες ή το Συλλογικό Περιεχόμενο για σκοπούς που δεν επιτρέπονται ρητά από αυτούς τους Όρους.
  • παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πνευματικής ιδιοκτησίας, της ιδιωτικής ζωής, της δημοσιότητας ή των συμβατικών δικαιωμάτων.
  • να παρεμποδίζετε ή να καταστρέψετε τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, της χρήσης ιών, cancel bots, Trojan horses, harmful code, flood pings, denial-of-Services attacks, packet or IP spoofing, forged routing or electronic mail address, πληροφορίες ή παρόμοιες μεθόδους ή τεχνολογίες. ·
  • χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες μας για τη μετάδοση, διανομή, δημοσίευση ή υποβολή οποιονδήποτε πληροφοριών σχετικά με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, φωτογραφιών άλλων χωρίς την άδειά τους, προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας ή πιστωτικών, χρεωστικών, τηλεφωνικών ή αριθμών λογαριασμών.
  • να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, τις Υπηρεσίες ή το Συλλογικό μας Περιεχόμενο σε σχέση με τη διανομή ανεπιθύμητων εμπορικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (“spam”).
  • “παρενοχλήσετε” ή παρενοχλείτε οποιονδήποτε άλλο χρήστη της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών ή του Συλλογικού Περιεχομένου σας, ή συλλέξτε ή αποθηκεύστε τυχόν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο χρήστη εκτός από τους σκοπούς της διαπραγμάτευσης ως Guest or Host.
  • να προσφέρετε, ως Υποδοχή, οποιοδήποτε Χώρο που δεν έχετε ο ίδιος ή έχετε άδεια να νοικιάσετε για εμπορική ή επαγγελματική χρήση ή άλλη ιδιοκτησία (χωρίς να περιορίζετε τα παραπάνω, δεν θα αναφέρετε τα Spaces ως Host, εάν εξυπηρετείτε υπό την ιδιότητα για λογαριασμού τρίτου).
  • να εγγραφείτε σε περισσότερους από έναν λογαριασμούς Spaceprk ή να εγγραφείτε σε λογαριασμό Spaceprk για λογαριασμό ατόμου διαφορετικού από τον εαυτό σας ή τον οργανισμό σας εκτός από τον εργοδότη / εταιρεία που έχετε εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπείτε.
  • επικοινωνήσeτε με έναν οικοδεσπότη μέσω του Δικτυακού Τόπου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την ερώτηση σχετικά με την κράτηση, όπως οι Χώροι ή οι Καταχωρήσεις του Host.
  • επικοινωνήσετε με έναν Επισκέπτη μέσω του Δικτυακού Τόπου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την ερώτηση σχετικά με την Κράτηση, ή τη χρήση του Site και των Υπηρεσιών από τον επισκέπτη.
  • να στρατολογήσετε ή να ζητήσετε με άλλο τρόπο από οποιονδήποτε Υποστηρικτή ή άλλο Μέλος να συμμετάσχει σε υπηρεσίες ή ιστότοπους τρίτων που είναι ανταγωνιστικοί στο Spaceprk, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του Spaceprk.
  • να παραπλανήσετε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να παραποιήσετε εσφαλμένα τον εαυτό σας ή την υπαγόρευση σας σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα.
  • να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, τις Υπηρεσίες ή το Συλλογικό Περιεχόμενο για να βρείτε έναν Host ή έναν Επισκέπτη και στη συνέχεια να συμπληρώσετε ένα Booking ενός Χώρου ανεξάρτητου από τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες, προκειμένου να παρακάμψετε την υποχρέωση να πληρώσετε οποιαδήποτε Τέλη Υπηρεσιών που σχετίζονται με την παροχή της Spaceprk τις Υπηρεσίες ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
  • ως Οικοδεσπότης, να υποβάλετε οποιαδήποτε Καταχώριση με ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες για τις τιμές ή να υποβάλετε οποιαδήποτε Καταχώριση με μια τιμή που δεν σκοπεύετε να δεχτείτε.
  • να δημοσιεύσετε, να υποβάλετε ή να μεταδώσετε περιεχόμενο που: (i) παραβιάζει, καταχραστεί ή παραβιάζει τρίτους, τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το εμπορικό απόρρητο, τα ηθικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα δημοσιότητας ή ιδιωτικής ζωής , (ii) παραβιάζει ή ενθαρρύνει οποιαδήποτε συμπεριφορά που θα παραβίαζε, οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο ή κανονισμό ή θα οδηγούσε σε αστική ευθύνη, (iii) είναι δόλια, ψευδή ή παραπλανητική, (iv) είναι δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, χυδαίο ή προσβλητικό, (v) προάγει τις διακρίσεις, τη μισαλλοδοξία, το ρατσισμό, το μίσος, την παρενόχληση ή τη βλάβη σε οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα, (vi) είναι βίαιη ή απειλητική ή προωθεί βία ή πράξεις που απειλούν με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ή (vii) προωθεί παράνομες ή επιβλαβείς δραστηριότητες ή ουσίες.
  • να συλλέγουμε συστηματικά δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας για να δημιουργήσουμε ή να multiple downloads, a collection, compilation, database, directory or the like, whether by manual methods, through the use of bots, crawlers, or spiders, or otherwise;
  • να χρησιμοποιήσετε, να προβάλετε, να αναπαράγετε ή να πλαισιώσετε την Ιστοσελίδα, τις Υπηρεσίες ή το Συλλογικό Περιεχόμενο ή οποιοδήποτε μεμονωμένο στοιχείο στο Site, τις Υπηρεσίες ή το Συλλογικό περιεχόμενο, το όνομα του Spaceprk, οποιοδήποτε εμπορικό σήμα Spaceprk, το λογότυπο ή άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες ή τη διάταξη και το σχεδιασμό οποιασδήποτε σελίδας φόρμα που περιλαμβάνεται σε μια σελίδα της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών, χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση του Spaceprk.
  • την πρόσβαση, την παραβίαση ή τη χρήση μη δημόσιων περιοχών του συστήματος ή των συστημάτων πληροφορικής του Spaceprk ή των τεχνικών συστημάτων παράδοσης των παροχών της Spaceprk.
  • να επιχειρήσετε να ανιχνεύσετε, να σαρώσετε ή να δοκιμάσετε οποιουδήποτε σημείο του συστήματος ή δικτύου Spaceprk ή να παραβιάσετε οποιαδήποτε μέτρα ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας.
  • απομακρύνετε, απενεργοποιήσετε, αποτρέψετε, αποκρυπτογραφήσετε ή αλλιώς παρακάμψετε οποιοδήποτε τεχνολογικό μέτρο που υλοποιείται από την Spaceprk ή οποιονδήποτε από τους παρόχους της Spaceprk ή οποιονδήποτε τρίτο (συμπεριλαμβανομένου άλλου χρήστη) για την προστασία του Ιστοτόπου, των Υπηρεσιών ή του Συλλογικού Περιεχομένου.
  • να δημιουργήσετε οποιαδήποτε κεφαλίδα πακέτου TCP / IP ή οποιοδήποτε μέρος των πληροφοριών κεφαλίδας σε οποιαδήποτε δημοσίευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ομάδας συζήτησης ή να χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο την τοποθεσία, τις υπηρεσίες ή το συλλογικό περιεχόμενο για να στείλετε αλλοιωμένες, παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες προσδιορισμού πηγών.
  • να επιχειρήσετε να αποκρυπτογραφήσετε, να αναλύσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να αναστρέψετε μηχανικά οποιοδήποτε από τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την παροχή της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών, του Συλλογικού Περιεχομένου. ή
  • να υποστηρίξετε, να ενθαρρύνετε ή να βοηθήσετε οποιοδήποτε τρίτον να κάνει κάτι από τα παραπάνω.
Search

December 2023

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

January 2024

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Size
Price
Amenities
Facilities

Compare listings

Compare